Cel
Badanie miało na celu zweryfikowanie czy podawanie suplementów opartych na drożdżach Yarrowia lipolytica może mieć wpływ na gojenie owrzodzeń u koni wyścigowych.
Badanie przeprowadzano na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie w okresie sierpień – listopad 2014.

Przebieg
W badaniu uczestniczyło 15 koni wyścigowych będących w ciągłym treningu. Konie przeszły badanie gastroskopowe kwalifikujące do programu oraz badanie gastroskopowe kontrolne po zakończeniu suplementacji.
Przed okres badania konie otrzymywały odpowiednio: Equinox, Gastro Formuła lub Electrolyt Balance oraz susz z jabłek jako placebo.

Wyniki
U 4 koni otrzymujących suplement Equinox nastąpiła poprawa owrzodzeń. Z 4 koni otrzymujących suplement Gastro Formuła, u 2 koni nastąpiła znaczna redukcja nadżerek, u 1 nie było zmiany, u 1nastąpiło nieznaczne pogorszenie owrzodzenia. U 3 koni otrzymujących suplement Electrolyte Balance nastąpiła poprawa owrzodzeń. U 3 z 4 koni w grupie kontrolnej nastąpiło pogorszenie owrzodzeń, u jednego nastąpiła poprawa.

Zobacz efekty

Cel
Badania przeprowadzano na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie w okresie sierpień – listopad 2014.

Przebieg
W badaniu uczestniczyły konie wyścigowe będące w ciągłym treningu i startujące w wyścigach. Konie były zgłaszane przez trenerów lub właścicieli z powodu obniżonej wydolności wysiłkowej lub gorszej, niż inne konie w stajni, kondycji.

Grupę stanowiło 8 koni pełnej krwi angielskiej i jeden koń czystej krwi arabskiej, w wieku od 2 do 6 lat. Osiem koni ścigało się w wyścigach płaskich, jeden w gonitwach płotowych. Większość koni w okresie przeprowadzanych badań ścigała się więcej niż jeden raz (od 1 do 6 gonitw).

Konie przeszły badanie gastroskopowe kwalifikujące do programu oraz badanie gastroskopowe kontrolne po zakończeniu suplementacji. Okres suplementacji preparatem Gastro Formuła trwał 8 tygodni. Konie podzielone były na dwie grupy.
Grupa doświadczalna – 5 koni otrzymywało preparat Gastro Formuła (80% drożdże Yarrowia lipolytica + 20% estry etylowe kw. tłuszczowych Omega-3/6/9) Grupa kontrolna– 4 konie otrzymujące placebo (granulat z suszu jabłkowego)
Badanie gastroskopowe wykonywano za pomocą gastroskopu PVS3M firmy Portascope. W celu opisania zmian stosowano skalę 5- stopniową.

Wyniki
Konie z grupy doświadczalnej przed rozpoczęciem suplementacji miały owrzodzenia II, III, i IV stopnia. Po zakończeniu 8-tygodniowej suplementacji u 2 koni ze stopniem II nie było redukcji nadżerek, ale zmiany przestały krwawić. U konia z IV stopniem nadżerek zmiany zostały zredukowane do II stopnia, u kolejnych 2 koni przestały krwawić z niewielką redukcją stopnia owrzodzenia.

Zobacz efekty

Cel
Projekt był przeprowadzony w 2012 roku (kwiecień – sierpień) na grupie 34 koni Stadniny Koni w Prudniku przez zespół Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Badaniem zostały objęte 22 klacze i 12 roczniaków.

Przebieg
Skarmianie drożdżami prowadzono przez okres czterech miesięcy. Badania przydatków skóry (włosy, grzywy, i kopyta) obejmowały badania trichoskopijne (włosy, grzywy) i radiologiczne (kopyta). W przypadku kopyt, przeprowadzono badania rentgenowskie w obciążeniu i bez obciążenia i na tej podstawie przedstawiono charakterystykę zmienności optycznej. Pozwoliło to na kontrolowanie wpływu żywienia na kopyto konia.

Wyniki
Po czteromiesięcznym okresie suplementacji, u roczniaków:

  • wyraźnie zwiększyła się elastyczność przedniej ściany kopyta utrzymując jednocześnie, bez istotnych różnic, obszar korony;
  • uelastyczniła się nieznacznie podeszwa kopyta;
  • wystąpiły siły sprzyjające odciążaniu powierzchni przedniej oraz korony;

W grupie klaczy doświadczalnych:

  • nastąpiły zmiany właściwości kopyta w obszarach ściany przedniej i kości koronowej;
  • w podeszwie kopyta takie zmiany nie nastąpiły;

W grupie klaczy kontrolnych i otrzymujących mniejszą dawkę drożdży:

  • nie zaobserwowano zmian strukturalnych kopyta.
Zobacz efekty