1. Niniejszy Regulamin określa:

a) rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://yarrowiaequinox.pl/sklep/ przez Sprzedawcę,

b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://yarrowiaequinox.pl/sklep/ przez Sprzedawcę,

c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://yarrowiaequinox.pl/sklep/,

d) tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów nie będących Konsumentami, którzy korzystają ze Sklepu Internetowego.

3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale stanowi warunek niezbędny do złożenia przez Klienta Zamówienia.

KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

SPRZEDAWCA – SKOTAN spółka akcyjna, z siedzibą w Chorzowie, ul. Dyrekcyjna 6, 41-506 Chorzów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000031886 (zwanej dalej SKOTAN S.A.), prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ministra Sprawiedliwości.

KLIENT – Konsument lub Przedsiębiorca, który korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://estrovita.pl/sklep/

SKLEP INTERNETOWY – sklep prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem strony internetowej http://estrovita.pl/sklep/

UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą strony Sklepu internetowego http://estrovita.pl/sklep/, poprzez wiadomość e-mail kierowaną wyłącznie na adres: sklep@skotansa.pl zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające produkty jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (dalej: Kodeks Cywilny), której przedmiotem jest sprzedaż przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów za zapłatą ceny powiększonej o koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

CENA – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z zawartą Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

KOSZYK – usługa udostępniana Klientowi, który korzysta ze strony internetowej Sklepu, polegająca na umożliwieniu Klientowi łatwego i szybkiego dokonania zakupu jednego lub kilku produktów.

DZIEŃ ROBOCZY -jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

KONTO – nieodpłatna usługa udostępniania Klientowi, który korzysta ze sklepu internetowego, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) oraz opatrzona hasłem podanym przez Klienta, umożliwiająca Klientowi korzystanie z dodatkowych funkcji takich jak, zapisywanie i przechowywanie informacji dotyczących danych adresowych Klienta, wgląd do historii zamówień.

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem https://yarrowiaequinox.pl/sklep/ prowadzony jest przez SKOTAN spółka akcyjna., z siedzibą w Chorzowie, ul. Dyrekcyjna 6, 41-506 Chorzów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000031886 (zwanej dalej SKOTAN S.A.) prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ministra Sprawiedliwości, adres poczty elektronicznej: sklep@skotansa.pl numer telefonu kontaktowego: +48 666 032 133 (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora). Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą w godzinach od 08:00 do 16:00 pod wskazanym powyżej numerem telefonu.

2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż suplementów diety, które w świetle ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 nr 171, poz. 1225 ze zm.) nie stanowią produktu leczniczego, a środki spożywcze w formie: płynów, kapsułek, drażetek, tabletek, saszetek z proszkiem i w innych podobnych postaciach. Ich celem jest wyłącznie uzupełnienie diety Klienta o składniki mineralne, witaminy, lub inne substancje wykazujące efekt odżywczy lub inny fizjologiczny. Suplementy diety sprzedawane przez Sprzedawcę nie stanowią zastępstwa dla produktów leczniczych przepisanych Klientowi przez lekarza.

3. Treści, grafika, logo, zdjęcia, a także opisy Produktów i pozostałe informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym podlegają ochronie prawnej. Sprzedawca nie wyraża zgody na kopiowanie treści będących jego własnością bez pisemnego zezwolenia.

4. Produkty oferowane przez Sklep internetowy są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, wprowadzone na polski rynek zgodnie z przepisami prawa.

5. Informacje prezentowane na stronie Sklepu Internetowego lub, w przypadku składania zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

6. Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia jednej z poniżej wskazanych przyczyn:

a) zmiana obowiązujących przepisów prawa, które regulują sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, która wpływa na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów,

b) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi,

c) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy przedmiotowego Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych usług objętych Regulaminem.

7. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu z wprowadzonymi zmianami poprzez jego publikację na stronie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://yarrowiaequinox.pl/sklep/.Klienta obowiązuje wersja Regulaminu w treści aktualnej odpowiednio na dzień złożenia zamówienia i zaakceptowania przez Klienta w trakcie dokonywania zamówienia albo rozpoczęcia korzystania z usługi. Zmiana Regulaminu nie jest wiążąca w odniesieniu do umów sprzedaży zawartych przez Klienta i Sprzedawcę przed zmianą Regulaminu.

8. Sprzedawca ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Sklepu internetowego ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych niezależnych od Sprzedawcy przyczyn, w tym w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub modyfikacji.

9. Korzystanie przez Klienta z Konta możliwe jest po dokonaniu rejestracji polegającej na podaniu adresu e-mail, hasła, zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu oraz kliknięciu pola „Rejestracja”. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia w/w umowy, które sprzedawca przesyła na adres e-mail podany przez Klienta w toku rejestracji. Klient, zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883). Usługa konta świadczona jest przez Sprzedawcę na rzecz Klienta nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony. Klient w każdej chwili ma możliwość, bez podania przyczyny, żądać usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@skotansa.pl lub też pisemnie na adres: SKOTAN spółka akcyjna, ul. Dyrekcyjna 6, 41-506 Chorzów. Założenie Konta nie jest wymagane, aby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym.

1. Klient składa zamówienie poprzez stronę Sklepu internetowego.

2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego dokonywane jest poprzez realizację następujących kroków:

a) Klient dodaje wybrane produkty do Koszyka,

b) Klient wybiera jeden z możliwych sposobów dostawy wraz ze sposobem płatności,

c) Klient samodzielnie wypełnia formularz zamówienia celem podania niezbędnych danych do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży takich jak, imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, – w tym ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość,

d) Klient weryfikuje prawidłowość wprowadzonych danych dotyczących zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych produktów, miejsce dostawy produktu, dane Klienta oraz cenę za produkt, cenę za dostawę produktu oraz formę płatności,

e) Klient potwierdza, jako wiążące go, postanowienia niniejszego Regulaminu,

f) Poprzez zaznaczenie przez Klienta opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Po wybraniu tej opcji zamówienie nie może zmienić zawartości lub zostać połączone z innym zamówieniem.

3. Informacje o głównych cechach, cenie i dostępności produktu wyświetlają się na podstronie produktu. Opisy produktów oferowanych przez Sklep internetowy służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym i nie stanowią porad o charakterze medycznym.

4. Sprzedawca w odpowiedzi na złożone zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem otrzymania zamówienia oraz przystępuje do realizacji zamówienia.

5. W przypadku, gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia Klienta w całości (ze względu na incydentalną niezgodność stanów magazynowych), Sprzedawca zawiadomi o tym Klienta drogą elektroniczną niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia. Po otrzymaniu zawiadomienia, Klientowi przysługuje prawo:

Odstąpienia od umowy,

Wyznaczenia dodatkowego terminu realizacji zamówienia i dopiero po jego bezskutecznym upływie, odstąpienia od Umowy.

6. W przypadku, gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego w części (z uwagi na incydentalną niezgodność stanów magazynowych), Sprzedawca zawiadomi o tym Klienta drogą elektroniczną niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia. Po otrzymaniu tego zawiadomienia, Klientowi przysługuje prawo:

Odstąpienia od umowy w części, która nie może być zrealizowana, co skutkuje realizacją zamówienia w pozostałym zakresie,

Odstąpienia od umowy w całości,

Wyznaczenia dodatkowego terminu realizacji zamówienia i dopiero po jego bezskutecznym upływie, odstąpienia od Umowy.

7. W przypadku przewidzianego w ust. 5 lub ust. 6 odstąpienia Klienta od umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną przez niego cenę Produktu wraz z poniesionymi przez Klienta kosztami dostawy, w zakresie, w jakim następuje odstąpienie od umowy.

8. Ceny podane w Sklepie internetowym są podane w walucie polskiej i są cenami BRUTTO (uwzględniającymi podatek VAT).

9. Na końcową kwotę zamówienia składa się cena za produkt oraz koszt dostawy, zgodny ze sposobem dostawy wybranym przez Klienta.

1. Klient dokonuje płatności z tytułu zawartej Umowy sprzedaży przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy albo przez operatora płatności PayU

2. Klient, który wybrał przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy jako sposób płatności z tytułu zawartej Umowy sprzedaży dokonuje płatności na następujący numer rachunku bankowego:

11 1020 1026 0000 1302 0159 3326.

3. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieuiszczenie przez Klienta płatności, pomimo upływu wyznaczonego powyżej terminu, skutkuje anulowaniem zamówienia.

1. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna.

2. Koszty dostawy produktu są wskazywane Klientowi po dodaniu produktu do koszyka w zakładce „Koszyk” na stronie internetowej Sklepu, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży poprzez przesłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail dokumentu „Ogólne warunki sprzedaży” zawierający informację o kosztach dostawy produktu.

3. Sklep realizuje zamówienia za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe oraz kurierskie, to jest: DHL, InPost, DPD. W przypadku wyboru przez Klienta dostawy produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL koszt dostawy produktu wyniesie 21,00 zł. W ramach jednej dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, maksymalna ilość zamówionych produktów wynosi 20. Złożenie zamówienia, w którym ilość produktów przekracza 20 sztuk będzie wiązało się z koniecznością ich dostarczenia za pośrednictwem kilku, oddzielnie płatnych przesyłek. W przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem kuriera Inpost koszt dostawy produktu wyniesie 12,50 zł. W przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem paczkomatu InPost koszt dostawy wyniesie 10,50 zł. W ramach jednej dostawy za pośrednictwem przesyłki InPost, maksymalna ilość zamówionych produktów wynosi 4 sztuki. Złożenie zamówienia, w którym ilość produktów przekracza 4 sztuki będzie wiązało się z koniecznością ich dostarczenia za pośrednictwem kilku, oddzielnie płatnych przesyłek. W przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD koszt dostawy wyniesie 12,00 zł. W ramach jednej dostawy za pośrednictwem kuriera DPD, maksymalna ilość zamówionych produktów wynosi 6 sztuk. Złożenie zamówienia, w którym ilość produktów przekracza 4 sztuki będzie wiązało się z koniecznością ich dostarczenia za pośrednictwem kilku, oddzielnie płatnych przesyłek.

4. Na łączny termin zrealizowania zamówienia na rzecz Klienta, składa się czas przygotowania zamówienia przez Sprzedawcę oraz czas doręczania produktu przez operatorów wskazanych w § 6 pkt 3 Regulaminu.

5. Termin realizacji zamówienia do Klienta wynosi do 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

6. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Klienta (błędny adres, odmowa przyjęcia, brak odbioru w terminie), Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw.

7. Przed odbiorem przesyłki od firmy kurierskiej Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania i taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce.

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Bieg powyższego terminu rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż operator wskazany w § 6 pkt 3 Regulaminu.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Powyższe oświadczenie Konsument może złożyć za pomocą formularza udostępnionego mu przez Sprzedawcę. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy Konsument może przesłać za pośrednictwem listu na adres:

SKOTAN S.A.
ul. Dyrekcyjna 6
41-506 Chorzów

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając oświadczenie na adres: sklep@skotansa.pl

3. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu produktu Sprzedawcy lub do przekazania produktu osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie produktu przez Konsumenta przed jego upływem.

4. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu, także koszty zwrotu produktu, który ze względu na swój charakter nie może zostać przesłany w zwykłym trybie pocztą. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jej funkcjonowania.

6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu przez Sprzedawcę do Konsumenta. Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszt dostarczenia produktu związany z najtańszym sposobem dostarczenia produktu spośród zawartych w ofercie Sprzedawcy.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności na rzecz Konsumenta do chwili otrzymania produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której Sprzedawca samodzielnie odbiera produkt od Konsumenta.8. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 5 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

1. Niezależnie od uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, każdy Klient, w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, może złożyć na adres e-mail Sprzedawcy lub w innej formie reklamację z tytułu rękojmi.

2. W opisie reklamacji zaleca się podanie przez Klienta:

a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady produktu, rodzaju produktu, jego numer partii i datę przydatności,

b) danych kontaktowych składającego reklamację, takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, dowód zakupu,

c) załączenia zdjęć, w przypadku dostarczenia uszkodzonej przesyłki lub produktu.

a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady produktu,

b) danych kontaktowych składającego reklamację, takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, dowód zakupu,

c) załączenia zdjęć, w przypadku dostarczenia uszkodzonej przesyłki lub produktu.

3. Wymogi podane w punkcie poprzednim, mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Reklamację można złożyć za pomocą poczty tradycyjnej, przesyłając ją na adres

SKOTAN S.A.

Zakład produkcji drożdży
ul. Łukasiewicza 2
43-502 Czechowice-Dziedzice

z dopiskiem „Dział Reklamacji”

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając oświadczenie na adres: sklep@skotansa.pl

5. Reklamacja może zostać przez Klienta złożona przy wykorzystaniu wzoru udostępnionego przez Sprzedającego. Wzór dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.

6. Klient nie może odstąpić od umowy w ramach procedury opisanej w niniejszym paragrafie, jeżeli wada towaru jest nieistotna.

7. Klient, zobowiązany jest, na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres: SKOTAN S.A., ul. Łukasiewicza 2 43-502 Czechowice-Dziedzice. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie do Sprzedawcy będzie nadmierne utrudnione, Klient musi udostępnić Sprzedawcy produkt w miejscu, w którym się znajduje.

8. Sprzedawca rozpatruje reklamację nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania informując Klienta, w formie zależnej od sposobu zgłoszenia reklamacji przez Klienta o sposobie jej rozpatrzenia.

1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter jedynie informacyjny.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

3. Konsument ma prawo do skorzystania z następujących, przykładowych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument ma prawo zwrócić się do stałego, polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b) Konsument ma również prawo zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c) Konsument może również uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

2. Zawarcie umowy wymaga podania przez Klienta danych obejmujących imię, nazwisko i adres dostawy, a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, numer NIP.

3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe podane przez Klienta wyłącznie w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji umowy.

4. Możliwi odbiorcy Danych Osobowych Klienta:

w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Sprzedawca udostępnia zebrane Dane Osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy,

w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Sprzedawca udostępnia zebrane Dane Osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

5. Klient ma prawo dostępu do podanych przez niego danych osobowych, ich poprawienia, a także żądania ich usunięcia.

6. Klient, składając zamówienie, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).

1. Określa się następujące, minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym , którym posługuje się Sprzedawca:

a) dostęp do internetu,

b) przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera),

c) poprawnie skonfigurowane konto e-mail.

2. Zakazuje się dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.