1. Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych (dalej: Polityka) jest zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UEnL 119, s.1).

1. Administratorem danych jest SKOTAN spółka akcyjna., z siedzibą w Chorzowie, ul. Dyrekcyjna 6, 41-506 Chorzów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000031886 (zwanej dalej SKOTAN S.A.) prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ministra Sprawiedliwości, adres poczty elektronicznej: sklep@skotansa.pl numer telefonu kontaktowego: +48 666 032 133 (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora).

1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci:
a) rejestracji konta Klienta w sklepie internetowym https://yarrowiaequinox.pl/
b) zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie Internetowym https://yarrowiaequinox.pl/
c) kontaktowania się ze Sprzedawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://yarrowiaequinox.pl/
d) przekazywania informacji handlowych o ofercie i akcjach promocyjnych oraz wszelkich innych informacjach o działalności administratora danych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej.

2. Administrator danych osobowych przekazuje dane osobowe swoich klientów podmiotom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, podmiotom świadczącym usługi rachunkowe oraz księgowe, podmiotom świadczącym usługi płatności internetowych oraz podmiotom świadczącym usługi informatyczne.

3. Przekazane dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

1. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby dane podane przez Klientów były starannie zabezpieczone, to jest administrator danych nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim, nie sprzedaje danych podmiotom trzecim, ani nie użycza danych żadnym
podmiotom trzecim (za wyjątkiem wyraźnej zgody wyrażonej przez Klienta bądź na żądanie uprawnionych organów państwowych).

2. Każda osoba biorąca udział w procesie przetwarzania danych osobowych z ramienia SKOTAN S.A. została pouczona oraz zobowiązana do przestrzegania tajemnicy ochrony danych osobowych. Administrator danych przestrzega oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne, aby należycie zabezpieczyć przetwarzane przez niego dane osobowe Klientów.

1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy sprzedaży.

2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie:
a) zgody na przetwarzanie danych wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a RODO)
b) w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt b RODO),
c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na SKOTAN S.A. ( art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
d) prawnych, uzasadnionych interesów SKOTAN S.A. (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

3. Administrator danych osobowych przechowuje dane osobowe swoich klientów:
a) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia konta w sklepie internetowym – w ciągu jednego miesiąca od dnia usunięcia konta przez Klienta ,
b) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu przekazywania informacji handlowych o ofercie i akcjach promocyjnych oraz wszelkich innych informacji o działalności administratora danych – w ciągu jednego miesiąca od dnia cofnięcia zgody przez klienta,
c) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym https://yarrowiaequinox.pl/– w ciągu jednego miesiąca od dnia zwrotu zakupionego towaru.

1. Klientowi przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Przekazanie przez Klienta swoich danych osobowych Administratorowi danych osobowych jest niezbędne do założenia konta w sklepie internetowym https://yarrowiaequinox.pl/, zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym https://yarrowiaequinox.pl/, jak również dobrowolne w zakresie przekazywania informacji handlowych o ofercie i akcjach promocyjnych oraz wszelkich innych informacje o działalności administratora danych.

4. W celu realizacji powyższych praw prosimy o kontakt mailowy na adres: sklep@skotansa.pl

1. SKOTAN S.A. wykorzystuje tzw. Cookies informacje, dzięki którym może m.in. dostosowywać funkcje strony https://yarrowiaequinox.pl/ do potrzeb Klienta przez analizę tego, jak i kiedy Klient korzysta ze strony. Wykorzystywanie przez SKOTAN S.A. plików cookies służy także celom statystycznym. Cookies przechowywane są jedynie na dysku twardym Klienta, nie zaś na stronie SKOTAN S.A. i są wyłącznymi informacjami zbieranymi przez stronę. Klient może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przesyłania cookies, jednak może to wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronie.